1. Shree Sathya Sai Bhagawaan Sai Ram Shree Vishnu Mahaa Devian Sai Ram Shree Lanka Janaya Araksha Karana Shree Sathya Sai Bhagawaan Sai Ram Parthi Vihaare Shuddhavu Nagare Daham Suvandha Vihidhe Sai Ram Nivanata Maga Penvana Oba Devian Shree Sathya Sai Bhagawaan Sai Ram