1. Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Sayeesha Sharanam Sharanam Sayeesha (4x)
  2. (Surrender to Lord Ganesha, Surrender to Lord Sai)