1. Vighneshwaram Bhajorey Manasa Vighna Haram Bhajorey (3)
  2. (Worship Ganesh, who removes obstacles)