1. Jai Guru Dev Sai Guru Dev Shirdi Baba Sai Guru Dev Shree Guru Jai Guru Sai Guru Dev Thumho Mere Maatha Pitha Thumho Mere Guru Bhagawaan Thumho Mere Sai Bhagawaan Shree Guru Jai Guru Sai Guru Dev
  2. (Victory to divine perceptor, Sai; Victory to Shirdi Sai Baba, my divine perceptor; Thou art my father and mother; Thou art my perceptor and Lord)