1. Sad Guru Deva Sai Guru Deva Sharanam Sharanam Shiva Guru Deva Brahma Vishnu Maheshwara Roopa Nithya Ananda Mayee Shiva Guru Deva
  2. (O Noble Universal Teacher, Grant me refuge. O ever blissful Lord, You are Brahma, Vishnu and Maheswar.)