1. Aavo Gopaala Giridhaari Aavo Aavo Antharyaami Aavo Aavo Aananda Sai Aavo Gopaala Giridhaari Aavo Aavo Atma Nivasi Aavo Aavo Shanti Nivasi
  2. (Welcome, Lord Sai Giridhari Gopaala! the indweller of our hearts. Welcome, O Blissful Lord of Prashanti! Lord Gopaala.)