1. Hari Hari Govinda Narayana Jaya Hari Bol Shree Hari Bol Hari Hari Govinda Narayana Harey Rama Harey Krishna Prashanthi Raaja Ram Sai Ram Sai Ram Sai Ram Bolo
  2. (Chanting the many names of the Lord destroys the sins.)