1. Bhajo Mana Govinda Gopaala Govinda Gopaala, Gopaala Bhajo Mana Govinda Gopaala Govinda Bolo Hari Gopaala Bolo (3x) Govinda Gopaala, Gopaala Bhajo Mana Govinda Gopaala
  2. (In your mind, sing in reverence, the Glories of Lord Krishna)