1. Om Hari Om Hari Narayana Narayana Sathya Narayana Hari Om Sai Hari Om Shree Madhusoodana Hari Narayana Keshava Madhava Sathya Narayana (2) Hari Om Sai Hari Om
  2. (Chant the name of Hari, Narayana, the names of Mdhusoodana, Keshava, Madhava and Narayana)