1. Radha Madhava Gopaalana Govinda Gopaala Narayana Narayana Hari Narayana (3)
  2. (Krishna, the cowherd boy, Radha's Lord; all-pervading Narayana as Krishna)