1. Radhey Shyaam Radhey Shyaam Radhey Shyaam Radhey Shyaam Radhey Shyaam Radhey Shyaam Radhey Shyaam Radhey Shyaam Sai Ram Sai Ram Sai Ram Sai Ram Sai Ram Sai Ram Sai Ram Sai Ram
  2. (Chant the auspicious name of Lord of Radha - Lord Shyaama and Lord Sai Ram.)