1. Shankara Narayana Hari Bol Sad Guru Narayana Hari Bol Sai Narayana Hari Bol Sad Guru Narayana Hari Bol
  2. (Chant the name of Lord Shankara, Sai Narayana and Hari.)