1. Gopaala Gopaala Goparipaala Munijana Sevitha Murali Gopaala (2) Vasudeva Nandana Krishna Gopaala (2) Parthipuranjana Sai Gopaala (2)
  2. (Hey Gopaala, Hey Gopaala, th One who tends the cows, The One who looks after the Rishis (monks), the One who plays the flute; Hey Krishna, son of Vasudeva, Hey Gopaala (Krishna), the bewitcher of Parthi)