1. Gopee Jana Vallabhaaya Gopaala Krishna Yaadavakula Raksha Baya Yadu Veera Krishna Gopi Jana Vallabhaaya Gopaala Krishna Pandava Priya Moda Kaya Yogeesha Krishna Bhakthajana Paala Kaya Partheesha Krishna
  2. (Hey Krishna, Hey Gopaala, the consort of the Gopis; Hey valorous Yaadava (born in the Yadu clan) - the protector of the Yaadavas; Hey Krishna, the lover of the Pandavas, You are the enlightened One; Hey Krishna, You are the Lord of Parthi and the protector of the devotees)