1. Govinda Jai Jai Gopaala Jai Mukunda Madhava Gopaala Jai Keshava Jai Jai Madhava Jai Nanda Kishora Shree Krishna Jai ..(Govinda Jai Jai..) Govardhana Dhara Shree Krishna Jai Jai Kunja Vihaari Sai Krishna Jai Jai
  2. (Victory to Shree Krishna. )