1. Govinda Jai Jai Gopaala Jai Jai Raadha Ramana Hari Govinda Jai Jai Sai Krishna Jai Jai, Sai Ram Jai Jai (3) Raadha Ramana Hari Govinda Jai Jai.
  2. (Glory to Govinda, Gopaala; Glory to Hari, Lord of Radha; Glory to Shree Krishna, Sai; Glory to Govinda, Lord of Radha).