1. hr g::ev:nd m:rhr m:aD:v: hr g::ev:nd g::p:al: kS:v: j:n:adn: s:aI p:ret: ev:hari g::v:D:n::r s:aI m:aD:v: m:aD:v: kS:v: her n:aray:N:
  2. (Chant the many names of the Lord: Govinda, Murahara, Madhava, Gopaal, Keshava, Janardhana, Parthi Vihari Sai, Govardhanodhara Sai, Narayana and Sai)