1. her b::l: her b::l: her her b::l: m:kd m:aD:v: g::ev:nd b::l: ram: b::l: ram: b::l: ram: ram: b::l: rG:kl: B:\:N: ram: ram: b::l: k\N: b::l: k\N: b::l: k\N: k\N: b::l: raD:a m:aD:v: :i k\N: b::l: eS:v: b::l: eS:v: b::l: eS:v: eS:v: b::l: s:aI S:kr eS:v: eS:v: b::l:
  2. (Chant the Divine names of Shree Krishna, who is Radha's consort, Shree Rama, who is the pride of Raghu dynasty, Shiva and Sai Baba.)