1. her her b::l: her her b::l: m:kd m:aD:v: g::ev:nd b::l: kS:v: b::l: m:aD:v: b::l: s:aI ram: b::l: s:aI k\N: b::l: eS:rRi s:aI b::l: p:ret: s:aI b::l:
  2. (Chant the names of Hari, Mukund, Madhav, Govind Keshav, Sai Ram, Sai Krishna, Shirdi Sai and Parthi Sai.)