1. Shree Rama Rama Rama Raghu Nandana Rama Rama Shree Rama Rama Rama Bharathaagraja Rama Ram Shree Rama Rama Rama Ranadheera Rama Ram Shree Rama Rama Rama Sharanam Bhava Rama Ram
  2. (Chant the name of Rama of the Raghu clan. Chant the name of Rama, the eldest of the Bharatas. Chant the name of Rama, the valiant hero of the war. Surrender to Lord Rama)