1. Harey Rama Harey Rama Rama Rama Harey Harey Harey Krishna, Harey Krishna, Krishna Krishna, Harey Harey Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Guru Sakshat Para Brahma Tasmai Shree Guruve Namah
  2. (Glory to Ram and Krishna; Hail to that noble teacher who is Brahma, Vishnu and Shiva and who is truly the Supreme Brahman. I offer my salutations to such a Guru) krishna