1. Harey Rama Harey Rama Rama Rama Harey Harey Harey Krishna Harey Krishna, Krishna Krishna Harey Harey (2X)
  2. (Chant the names of Lord Rama and Lord Krishna) krishna