1. Om Shree Ram Jai Ram Jai Jai Ram Seetha Ram Seetha Ram Seetha Ram Radhey Shyaam Radhey Shyaam Radhey Shyaam
  2. (Victory to Lord Shree Ram, Lord of Sita, Krishna, Lord of Radha)