1. B:j: m:n: ram: k\N: j:y: b::l:: ram: k\N: j:y: s:aI k\N: j:y: rG:kl: B:\:N: ram:, ram:, ram: raD:a m::hn: Sy:am:, Sy:am:, Sy:am: hr ram: hr ram: hr k\N: hr ram:
  2. (O Mind! Chant the name of Lord Rama, Krishna, Sai. Rama, the Jewel of Raghu Dynasty. Chant the mantra, "Harey Ram Harey Ram Harey Krishna Harey Ram".