1. s:it:a ram: s:it:a ram: s:it:a ram: raD: Sy:am: raD: Sy:am: raD: Sy:am: dS:rT: n:dn: j:an:ki j:iv:n: rG:kl: B:\:N: j:y: j:y: ram: j:y: j:y: ram: j:y: s:aI ram:
  2. (Seetha and Ram, Radha and Krishna, Rama, Dasaratha's son, soul of Seetha, Jewel of the Raghus, glory to Rama, Sai Baba who is Rama himself)