1. B:j:: m:n: B:j:: ram: ram: ram: ram: :i ram: ram: B:j:: m:n: B:j:: ram: ram: B:j:: B:j:: m:n: b:ab:a n:am: B:j:: B:j:: s:ty: s:aI ram: ram: ram: ram: ram: :i ram: ram: ram: ram:
  2. (Let your mind worship Rama in song; Rama glorious Lord; Sing the glory of Rama Let your mind worship the name of our Lord Baba; Sing the glory of Sathya Sai who is Rama; Rama the glorious Lord)