1. Sathyam Jnanam Anantham Brahma Sathyam Brahma Jnanam Brahma Anantham Brahma
  2. (True knowing boundless God)