1. s:ty: s:aI t:mhara c:rN: h ram: c:rN: s:ty: s:aI t:mhara c:rN: h ram: c:rN: h k\N: c:rN: s:ty: s:aI t:mhara c:rN: h ram: c:rN: j:: hi -p: m: b: ev:\N: v:: hi -p: m: s:aI j:: hi -p: m: ram: k\N: v:: hi -p: m: s:aI s:aI ram: s:aI ram: s:aI ram: s:aI ram: (4)
  2. (O Lord Sathya Sai! Thy Lotus Feet are lotus feet of Lord Rama and Lord Krishna Thy form is Brahma, Vishnu, Rama and Krishna. Chant "Sai Ram Sai Ram")