1. eS:rRi s:aI B:j:n: kr: s:ty: s:aI B:j:n: kr: )m: s:aI B:j:n: kr: eS:rRi s:aI B:j:n: kr: )m: s:aI B:j:n: kr: n:aray:N: B:j:n: kr:
  2. (Worship Shirdi Sai, Prema Sai and Narayana, God incarnate in songs)