1. Om Namah Shivaaya Rama Rama Rama Ram Harey Harey Harey Harey Harey Rama Harey Harey Sai Rama Harey Harey
  2. (Praise the Name of Shiva, OM Shiva; Rama Rama Rama Glory to the Name of Rama; Hail the Name of Rama; Sai Rama Glory Glory to You, Sai Rama)