1. Om Shivaaya Om Shivaaya Shambho Shankara Om Shivaaya Shambho Shankara Om Shivaaya Shambho Shankara Om Shivaaya Om Shivaaya Om Shivaaya
  2. (Chant the mantra, " Om Shivaya, Shambhoo Shankara Om Shivaya ".)