1. her ! n:m:H eS:v:ay: her ! her ! her ! n:m:H eS:v:ay: (2) her ! ! ! her ! ! ! her ! ! n:m:H eS:v:ay:
  2. (Chant the sacred mantra, Om Namah Shivaya)