1. ! eS:v:ay: ! eS:v:ay: S:mB::­ S:÷kr ! eS:v:ay: S:mB::­ S:÷kr ! eS:v:ay: S:mB::­ S:÷kr ! eS:v:ay: ! eS:v:ay: ! eS:v:ay:
  2. (Chant the mantra, " Om Shivaya, Shambhoo Shankara Om Shivaya ".)