SLOKAS

SAI RAM

Ganesh
Guru
Shiva
Devi
Rama
Hanuman
Krishna
Bhagavad Geetha
Gaayathree
Sai Gaayathree
Sai Suurya Gaayathree
Sai Hiranyagarbha Gaayathree
Vedic Chants
Morning Prayer
Food Prayer
Night Prayer
Sai Suprabhatham
Sai Ashottaram
Sai Sahasra Naamam
Sarva Dharma Prayer